ประกาศประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) รับข้อเสนอโครงการวิจัย

//ประกาศประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) รับข้อเสนอโครงการวิจัย

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)

ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing

ด้วย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) สร้าง สังเคราะห์ความรู้จากช่องว่างงานวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้ได้มาตรการในการสนับสนุนภาครัฐองค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชนในการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณค่าและยังประโยชน์แก่สังคม (๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานำร่องการจัดโปรแกรมการสร้างเสริมชะลอภาวะเสื่อมของสุขภาพร่างกายและจิตใจและป้องกันภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่สังคม Active and Productive Ageing (๓) เพื่อให้ได้เครื่องมือและการวิจัยในการประเมินติดตามผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ (๔) ร่วมมือกับภาคีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ (๕)เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการด้านผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มส.ผส. จึงมีความประสงค์จะจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing โดยมีกรอบการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้          

กรอบการวิจัย

เน้นสร้างสังคมสูงวัยให้มีความ Active and Productive โดยดำเนินการตามกรอบวิจัยดังนี้

  1. การวิจัยเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีบทบาทด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้/ผลิตภาพผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
  2. การวิจัยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในครอบบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางสื่อสาร แหล่งข้อมูล และองค์ความรู้ต่างๆ
  3. การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่ Healthy and Active Aging เพื่อดำรงไว้ซึ่งสมรรถนะในการดำรงชีวิตอย่างอิสระ
  4. การวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) จำนวน ๔ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) จำนวน ๑ ชุด ได้ที่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)   เลขที่ ๑๑๖๘ ซอยพหลโยธิน ๒๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๑๑-๕๘๕๕ ต่อ ๑๓๕, ๐๘๑-๐๙๔-๓๐๐๙ โทรสาร ๐-๒๙๓๙-๒๑๒๒ หรืออีเมล thammaporn@thainhf.org, suttikan@thainhf.org

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

  1. ประกาศรับทุน
  2. กรอบการวิจัย
  3. แบบฟอร์มกรอบเอกสารเชิงหลักการ
Skip to content