ปก 30 ปี

      หนังสือเล่มนี้เกิดจากความตั้งใจของทีมผู้บริหาร มสช. ชุดปัจจุบัน ที่อยากจะต่อยอดการ
ทำงานของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ที่เริ่มต้นจากสมมุติฐานสำคัญว่าจะเป็นองค์กรเล็ก ๆ
เป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการ แต่ทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพบนฐานความรู้
อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ความคิดจาก ท่านอาจารย์ประเวศ วะสี

      มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เกิดจากการริเริ่มของคนกลุ่มเล็กๆแต่ก็มีโอกาสทำหน้าที่และเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 + 30 ปี ดังที่ปรากฎเป็นชื่อหนังสือ ที่น่ายินดีคือ ความต่อเนื่องนั้นเกิดขึ้นจากการทำงานของทีมงานร่วมกับภาคีที่หลากหลายในระบบสุขภาพไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง แม้ดูเหมือนการนำองค์กรจะต้องพึ่งพากลุ่มคนริเริ่มมากำกับดูแลต่อเนื่องอยู่เป็นเวลา 20 กว่าปี แต่ก็ชัดเจนว่า มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติกำลังเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้า ภายใต้การนำของทีมงานซึ่งไมได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งมาแต่เริ่มต้นแต่มีศักยภาพและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างระบบสุขภาพบนฐานความรู้ ที่สำคัญกว่านั้น คือเชื่อมั่นในการทำงานในองค์กรเล็ก ๆ ที่ตั้งใจเป็นเพื่อนและเป็นกลไกเชื่อมร้อยให้เกิดการพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพ บนฐานความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ดาวน์โหลดหนังสือ