Home2024-04-01T10:56:54+07:00
ส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้เพื่อสุขภาพ
(Knowledge Based Society for Health)
เกี่ยวกับ มสช.
มสช. ชวนคิด

ส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้เพื่อสุขภาพ
(Knowledge Based Society for Health)

เกี่ยวกับ มสช.
มสช. ชวนคิด

มสช. ทำอะไร?

ด้วยตระหนักว่า การใช้ความรู้คือการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับสังคม และการสร้างความเข้มแข็งนั้น ต้องการความร่วมมือร่วมใจกันทำ ภารกิจสำคัญของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จึงเน้นที่ 2 ประการ คือ

1. จัดเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในแต่ละเรื่อง โดยใช้องค์ความรู้เป็นตัวกลางในการสื่อสาร
2. สร้างเครือข่ายและร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อร่วมสร้างและร่วมใช้ประโยชน์จากความรู้

โครงการทั้งหมด
โรคไม่ติดต่อ (NCDs)
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
สุขภาพบูรณาการ
กัญชาทางการแพทย์
การพัฒนาระบบสุขภาพช่องปาก
Multi Sectoral Collaboration

6 หน่วยงาน จัดเสวนา ยกระดับความร่วมมือตรวจติดตามเฝ้าระวังสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายในผักผลไม้แก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

6 หน่วยงาน จัดเสวนา ยกระดับความร่วมมือตรวจติดตามเฝ้าระวังสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายในผักผลไม้แก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สสส.-มูลนิธิสาธารณสุข-มหิดล-สธ.-ก.เกษตรฯ-CAMH ผนึกกำลังยกระดับความร่วมมือการตรวจติดตาม เฝ้าระวังสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผักและผลไม้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs [...]

การประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยประสิทธิผลและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย

การประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยประสิทธิผลและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00–12.00 น.  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้จัดการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Consultation) กับการวิจัยประสิทธิผลและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 [...]

เวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับและความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ”

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดเวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับ และความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ” [...]

ความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อบริการสุขภาพกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โดย ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบดิจิทัล เพื่อการจัดบริการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระบบปฐมภูมิในประเทศไทย" [...]

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ยังมีกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

กิจกรรมทั้งหมด
ดูทั้งหมด