การประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยประสิทธิผลและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.0012.00 น.  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้จัดการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Consultation) กับการวิจัยประสิทธิผลและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสอบทานความเคลื่อนไหวการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ล่าสุด (update) เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และรับฟังข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาวิจัยประสิทธิผลและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ นพ.ชาตรี บานชื่น กรรมการแพทยสภา  อาจารย์ ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์   นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการเขต 8  กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  สำผู้แทนสำนักงานประกันสังคม  ผู้แทนโรงพยาบาลบ้านโป่ง  ผู้แทนโรงพยาบาลราชบุรี  เป็นต้น

(สาระสำคัญของการประชุม อยู่ระหว่างดำเนินการ)