สุขภาพบูรณาการ คือ อะไร ? 

คุยเรื่อง “สุขภาพบูรณาการ” กับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี แล้วจะรู้ว่า…..

สุขภาพดี ต้องบูรณาการทั้งในตัวและนอกตัว เชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นดุลยภาพ

ถึงมีโรค….สุขภาพก็ดีได้