คู่มือแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง การโฆษณาเชิญชวน การเล่นพนันฟุตบอลในสื่อออนไลน์ 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

คู่มือฉบับนี้ ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะเฝ้าระวังสื่อโฆษณาพนันฟุตบอล หรือการพนันออนไลน์ ที่มีเนื้อหาชักชวน จูงใจผู้เล่นเข้าสู่การพนัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเฝ้าระวังโดยมีกรอบแนวคิด ในการสร้างตัวชี้วัด นิยามการวัด กระบวนการและขั้นตอนเริ่มต้นจนจบในการเฝ้าระวังสื่อ และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

จัดพิมพ์โดย : โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะลดผลกระทบจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
สนับสนุนโดย : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)