กลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน : บทเรียนทรงพลัง

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันในพื้นที่และชุมชนรอบสถานศึกษา

ISBN 978-616-8178-02-7
บรรณาธิการ : ฐาศุกร์   จันประเสริฐ

กองบรรณาธิการ : พงศ์ธร จันทรัศมี  สุวลัย เมืองเจริญ
ออกแบบ       : เก  ประเสริฐสังข์
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2561
จํานวนพิมพ์ : 500 เล่ม
พิมพ์ที่ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด
จัดพิมพ์โดย : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2511 5855  โทรสาร 0 2939 2122

https://www.thainhf.org/icgp    Email: icgp@thainhf.org

Facebook: www.facebook.com/ICGP

คลิกอ่าน