ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
จากความรู้สู่การสร้างรูปธรรม
รศ.พญ. สุพร อภินันทเวช

ISBN 979-616-393-007-1
ที่ปรึกษา : นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
นพ. ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
บรรณาธิการ : พงศ์ธร จันทรัศมี
สุมาลี ประทุมนันท์
ปิ่นอนงค์ หะกาศ

กองบรรณาธิการ
และประสานงาน : สุวลัย เมืองเจริญ
ศิลปกรรม : สหมิตรกราฟฟิคทีม
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2558
จํานวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม
พิมพ์ที่ : บริษัท สหมิตรพรินตั้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด
จัดพิมพ์โดย : โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
สนับสนุนโดย : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)