แกะรอยหยักสมอง มองผลกระทบของการพนัน

(สนับสนุนโดย: กองทุนธาดา มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)

////แกะรอยหยักสมอง มองผลกระทบของการพนัน

แกะรอยหยักสมอง
มองผลกระทบของการพนัน
รศ. พญ. พรจิรา ปริวัชรากุล

ISBN : 978-616-7680-02-6
ที่ปรึกษา : นพ. ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
บรรณาธิการ : พงศ์ธร จันทรัศมี
สุมาลี ประทุมนันท์
ประสานงาน : นุชนารถ นาคขำ
พัฒน์นรี ศรีจามร
ปิ่นอนงค์ หะกาศ
ศิลปกรรม : ปิยะรัตน์ สุขจำ รัส
จัดพิมพ์โดย : โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบ
จากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2511-5855-9
โทรสาร : 0-2939-2122
สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พิมพ์ที่ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ 2 : (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ) กรกฎาคม 2559
โทรศัพท์ : 0-2903-8257-9

คลิกอ่าน
2018-10-19T18:04:28+00:00September 26th, 2018|Categories: Learn with Thainhf, Book|Tags: |
Skip to content