การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์เรื่องโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 1/2562

(Strategic and technical Advisory group on NCDs prevention and control : STAG-NCDs)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “ประเด็นขับเคลื่อนการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อในโรงเรียน” โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน อาทิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา และ สสส. (สำนัก 5) เป็นต้น

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเห็นว่า.. การพัฒนาโมเดลลด NCDs ในโรงเรียนควรปรับเปลี่ยนการจัดข่ายความร่วมมือ (Collaboration) กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการบูรณาการภารกิจการป้องกันควบคุม NCDs เข้ากับ ภาระงานของภาคีข่ายงานต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ให้บริการทางสังคม ครู รพ. และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการทบทวนความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนโยบายจากต้นแบบต่างประเทศ และทบทวนพฤติกรรมของเด็กในอนาคตในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชนมีส่วนช่วยเรื่อง Health Promotion  และศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เด็กในโรงเรียนลด NCDs มาประเมินกับภาพการทำงานระหว่างกระทรวง โดยการขับเคลื่อนนโยบายเชิงประเด็นที่เป็นช่องว่างของความรู้และช่องว่างการขับเคลื่อน เพื่อหารือแนวทางต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> การขับเคลื่อนการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อในโรงเรียน