มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โดย ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบดิจิทัล เพื่อการจัดบริการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระบบปฐมภูมิในประเทศไทย” โดยการสนับสนุนทุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการข้อมูล สารสนเทศ และระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อใช้ในการให้บริการสุขภาพ ดูแล รักษา แก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จำนวน 3 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย (1) ทีมการจัดการระบบบริการปฐมภูมิระดับนโยบาย ระดับโรงพยาบาล (2) กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในพื้นที่เขตเมืองและนอกเขตเมืองจำนวน 20 คน ใน 4 เครือข่ายบริการปฐมภูมิจังหวัดกำแพงเพชร และ (3) ทีมจัดการระบบข้อมูล Hospital OS ซึ่งดูแลเครือข่ายปฐมภูมิเขตเมือง เครือข่ายคลินิกชุมชนอบอุ่น 27 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลภูมิพลเป็นแม่ข่าย

ทั้งนี้ สามารถสรุปภาพรวมสถานการณ์และความต้องการใช้ข้อมูลได้ดังแผนภาพนี้