การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์เรื่องโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 2/2563

(Strategic and technical Advisory group on NCDs prevention and control : STAG-NCDs)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “ประเด็นขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรณี นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและโภชนาการที่ดีของเด็กในโรงเรียน” โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, สำนักโภชนาการ กรมอนามัย, สำนักโภชนาการ กรมอนามัย และ สสส. (สำนัก 5) เป็นต้น

ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า… การควบคุมตลาดและโฆษณาอาหารในเด็ก ซึ่งมีเจ้าภาพเป็นคณะทำงาน Non Sugar Tax ควบคุมการส่งเสริมอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ควรหารือกับกระทรวงที่มีบทบาทดูแลคุ้มครองเด็กหลายหน่วยงาน เพราะยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง พรบ.คุ้มครองเด็กภายใต้ พม.  พรบ.สคบ. หรือ กสทช. โดยธงการเคลื่อนไหว NCDs และโรคอ้วน แต่ใช้กลไกการโฆษณาผลกระทบต่อสุขภาพภาพรวม โดยพิจารณาการใช้ พรบ. การส่งเสริมการตลาดในเด็ก ที่ไม่ใช่เพียงการคุมโฆษณาอย่างเดียว แต่โยงไปถึงการทบทวน พรบ.คุ้มครองเด็ก ด้วย  ส่วนเรื่องการขับเคลื่อนมาตรการภาษีและมาตรการไม่ใช่ภาษี ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป้าหมายเชิงผลิตภัณฑ์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะควบคุมการส่งเสริมการตลาดที่ว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และวิเคราะห์กลไกและมาตรการสื่อสาธารณะเชิงนโยบายเพื่อให้สังคมออกเสียงด้วย นอกจากนี้ การขับเคลื่อนระดับนโยบายโรงเรียน ที่กรมอนามัยร่วมกับกระทรวงศึกษาเดินหน้าต่อไป คณะวิชาการต้องตามภาวะโภชนาการของเด็กและอาหารกลางวัน รวมถึงตามดูประกาศกระทรวงศึกษาว่าไปสร้างกลไกความร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ และการสร้างความรอบรู้ให้เด็กลงไปสู่นโยบายระดับโรงเรียน จนบรรลุเป็นระเบียบข้อปฏิบัติของโรงเรียน  และมีกลไกกำกับ ข้อมูลการกินหวานของประชาชนที่เครือข่ายสำรวจทุกจังหวัดเอามาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อเห็นโอกาสผลักดันการทำงานร่วมกันต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและโภชนาการที่ดีของเด็กในโรงเรียน