สังคมผู้สูงอายุ

Home//Tag: สังคมผู้สูงอายุ

รายงานการจัดเวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับ และความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ”

2020-12-24T16:52:31+07:00November 20th, 2020|Tags: , , , , , , |

เวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับและความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ”

2020-12-24T16:51:57+07:00November 19th, 2020|Tags: , , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย

2020-12-25T00:46:12+07:00October 24th, 2020|Tags: , , , , , |

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย

2020-12-20T23:36:54+07:00October 24th, 2020|Tags: , , , , , |