บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย

โครงการวิจัยนี้เน้นหลักการ ความสำคัญ และแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุตามกระบวนทัศน์พฤฒิพลัง (Active and Productive Aging) มุ่งสร้างองค์ความรู้และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในอนาคต ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุเพื่อดำรงไว้ซึ่งสมรรถนะในการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี มีส่วนร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม มีความมั่นคงทางรายได้และที่อยู่อาศัย สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็น ได้แก่ 1) สถานภาพการเข้าถึง การใช้งาน ระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2) การใช้สื่อดิจิทัลสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนในครอบครัว ชุมชน และสร้างผลผลิตเชิงรายได้ 3) สร้างข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุด้านคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมกลุ่มผู้มีอายุ 50 – 59 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Pre Aging) ให้สามารถมีการเตรียมพร้อมตนเอง และกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นที่มีอายุ 60 – 70 ปี ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง (Active and Productive Aging)