บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) วิเคราะห์รูปแบบการทำงานจริง และผลิตภาพการทำงานของผู้สูงอายุในหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้ลงนามใน MOU (2) วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุในมุมมองของนายจ้างหรือหัวหน้างานในหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้ลงนามใน MOU และ (3) วิเคราะห์ประสิทธิผลของ MOU เพื่อค้นหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจ้างงานและการทำงานของผู้สูงอายุตามแนวทางใน MOU กับรูปแบบที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานทั้งในเชิงปริมาณคือ เพื่อค้นหาสถานการณ์การทำงานของผู้สูงอายุในปัจจุบัน ศึกษาระดับผลิตภาพการทำงานของผู้สูงอายุ และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจ้างงานผู้สูงอายุเชิงเปรียบเทียบกับแรงงานวัยอื่นในลักษณะงานเดียวกัน และเชิงคุณภาพคือ การศึกษาแนวนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุของแต่ละบริษัท ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อลดอุปสรรคในการจ้างงานผู้สูงอายุ