ในขณะที่ปัญหา ‘การขาดแคลน’ อุปกรณ์ทางการแพทย์กำลังเป็นที่สนใจของสังคม คุณรู้หรือไม่ว่ามีทรัพยากรทางการแพทย์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆ บุคคลากร และงบประมาณ กำลังถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่าด้วยความสมัครใจของเราทุกคนเองทั้งที่รู้ตัวและอาจไม่รู้ตัว จนกลายเป็นความล้นเกินที่ทำให้ระบบสุขภาพไทยห่างไกลจาก ‘จุดสมดุล’ ที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีตามที่เราทุกคนพึงประสงค์ได้

ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตอธิการบดีและอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มองเห็นปัญหาและเฝ้าติดตามระบบสุขภาพของไทยต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปี ให้ความเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปัญหาสำคัญของระบบสุขภาพไทยคือ ‘ความไม่พอดี’ ที่ทำให้เกิดความสูญเสียและความไม่คุ้มค่าทั้งในระดับปัจเจกและระดับประเทศ และยังส่งผลซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วย

อ่านต่อ