การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์เรื่องโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 1/2563

(Strategic and technical Advisory group on NCDs prevention and control : STAG-NCDs)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “ประเด็นขับเคลื่อนในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรณีตลาดอาหารและแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ” โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สถาบันอาหาร และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นต้น

เป้าหมายการประชุมคือ การหารือวิธีการทำงานเคลื่อนไหวช่องทางกฎมาย หรือมาตรการทางสังคม เรื่องตลาดอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพในประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพที่จะนำไปสู่โรคไม่ติดต่อ  ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้เลือกประเด็นที่จะทำงานขับเคลื่อนควบคุมโฆษณาในเด็ก เพื่อคาดหวังคุมโฆษณาอาหารเสี่ยงทำให้สุขภาพดีขึ้น การคุมการโฆษณาไม่ได้มีเป้าหมายให้เด็กเลือกอาหารที่ดี แต่เป็นการคลุมอาหารทุกเรื่อง สุดท้ายจะเป็นการทำงานทะลุไปที่การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> ตลาดอาหารและแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ