การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์เรื่องโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 4/2563

(Strategic and technical Advisory group on NCDs prevention and control : STAG-NCDs)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ Zoom meeting Online มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “พลวัตของข้อโต้แย้ง และ หลักฐานทางวิชาการของการศึกษาอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ” โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน อาทิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย, สภาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และ สสส. (สำนัก 5) เป็นต้น

โจทย์สำคัญของการขับเคลื่อนการทำงานคือ (1) แหล่งอาหารสำเร็จรูปสารพัดแหล่ง เพื่อให้เกิดอาหารสุขภาพและความปลอดภัย สำหรับเมืองและชนบท และรายได้สูงต่ำ ประกอบด้วย อาหารริมทาง แม่ค้าในตลาด (อาหารถุง) อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen Food) และ Delivery Food  vendors (Fast food)  (2) การเข้าถึงผักและผลไม้ที่ปลอดภัย และราคาไม่สูง แนวทางได้แก่ มี Platform economy สำหรับผักและผลไม้มี 3 องค์ประกอบ ที่สัมพันธ์กับคุณค่าทางเนื้อหา ความเชื่อมโยงทั้งอุปทานและอุปสงค์ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนอาหารสุขภาพ สร้างเครือข่ายเกษตรกรที่สามารถตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยได้อย่างมีคุณภาพ และการลดต้นทุนเพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมการผลิตอาหารสุขภาพ  เช่น ปลาน้ำจืด และผักผลไม้  (3) การสนับสนุนกลยุทธ์บริโภคอาหารสุขภาพ เช่น ในโรงอาหาร  (4) การสร้างระยยส่งเสริมผู้บริโภคเข้าถึงอาหารสุขภาพ  (5) ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กเยาวชน โดยใช้สื่อใหม่และผู้มีอิทธิพลทางความคิด/ความเชื่อ  และ (6) การปรับสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> พลวัตของข้อโต้แย้งและหลักฐานทางวิชาการของการศึกษาอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ