ประมวลภาพการประชุม

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  โดย เครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน ได้จัดการประชุม “พัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา  โดย นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ เป็นประธานที่ประชุม  และ คุณพงศ์ธร จันทรัศมี นำเสนอผลความสำเร็จการดำเนินงาน 10 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งที่ประชุมแลกเปลี่ยนบทบาทของ Advocator ประเด็นการขับเคลื่อนสังคมให้มีกลไกระยะยาว  โดยการใช้ข้อมูลการจัดการร่วมกัน  และข้อจำกัดในการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง พรบ.พนัน และการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์

ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบจากการพนัน ใน 5 ประเด็นสำคัญ
1. การขยายผลการดำเนินงานจากการขับเคลื่อนความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
2. จุดเน้นของจัดการความรู้ในการสร้างความตระหนักของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการมีนโยบายป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
3. การพัฒนากลไกเผ้าระวังและผลักดันข้อเสนอมาตรการในประเด็นการให้รางวัลด้วยการเส่ยงโชค
4. แนวทางเพื่อส่งเสริมพัฒนากลไกความร่วมมือในการลดผลกระทบจากการพนันในพื้นที่ ออกไปในแนวกว้าง
5. บทบาทของโครงการต่อการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนการพนันในสถานการณ์เฉพาะหน้า