การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์เรื่องโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 2/2562

(Strategic and technical Advisory group on NCDs prevention and control : STAG-NCDs)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “มาตราการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม” โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน อาทิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข, เครือข่ายลดเค็ม และ สสส. เป็นต้น

ที่ประชุมมีข้อสรุปในการดำเนินงานคือ (1) ควรหายุทธศาสตร์ใหม่/นวัตกรรมอื่น ในการลดการบริโภคเกลือ สำหรับภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถนำไปใช้ได้ (2) สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน (consumer movement) สร้างการตื่นตัวลดบริโภคเค็ม  สร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงนโยบาย และปรับพฤติกรรมการบริโภค (3) ศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมที่แสดงความสำคัญของสินค้าและผลกระทบสุขภาพ เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในประเด็นมาตรการทางภาษี (4) ทบทวนมาตรการ/นโยบายด้านอาหารโดยรวม พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการบังคับใช้มาตรการทางฉลากสำหรับอาหารสุขประเภท และ (5) มาตราการการควบคุมการโฆษณาอาหารโดยเฉพาะอาหารเด็ก และการใช้เด็กเป็น presenter

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม