มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดเวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับ และความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย เรื่อง Active and Productive Aging

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบเวทีเสวนา และการนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบการบรรยาย ซึ่งประกอบด้วย 4 ห้องย่อย ได้แก่ ห้องย่อยที่ 1 : สุขภาพของผู้สูงอายุ, ห้องย่อยที่ 2 : การทำงานของผู้สูงอายุ, ห้องย่อยที่ 3 : สภาพสังคมและการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และ ห้องย่อยที่ 4 : หลักประกันทางการเงินสำหรับผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 158 คน จากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการคลัง, กระทรวงมหาดไทย, การเคหะแห่งชาติ, กรมกิจการผู้สูงอายุ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรมธนารักษ์, ตัวแทนธนาคารต่างๆ, ผู้ทรงคุณในด้านผู้สูงอายุ, นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> รายงานการจัดเวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับ และความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ”