การศึกษาการจัดการทรัพย์สินสำหรับผู้สูงอายุไทย

รับผิดชอบโครงการโดย : รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์ และคณะ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สนับสนุนทุนโดย : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บริหารจัดการโดย : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

โครงการโดยย่อ

แผนการศึกษาการจัดการทรัพย์สินสำหรับผู้สูงอายุไทย ประกอบด้วยโครงการศึกษาย่อย 2 โครงการคือ โครงการย่อยที่ 1 โครงการการจัดการทรัพย์สินทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุไทย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการมีกฎหมายที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการจัดการทรัพย์สินที่ดีขึ้น และโครงการย่อยที่ 2 โครงการการเข้าถึงสินเชื่อ Reverse Mortgage ของผู้สูงอายุไทย เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรค การรับรู้และข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้สินเชื่อประเภทนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทนี้เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุต่อไป

การศึกษาวิจัยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้สูงอายุมีการออมที่เพียงพอเพื่อดำรงชีพในวัยสูงอายุ และมีผลต่อภาวะทางด้านจิตใจ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาวะโดยรวมของผู้สูงอายุ

โดยรวม แผนงานวิจัยนี้ทำให้เข้าใจการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุที่ครอบคลุมในมิติที่กว้างขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่นโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ผลการวิจัยของโครงการการบริหารจัดการทรัพย์สินสำหรับผู้สูงอายุไทย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน เช่น พระราชบัญญัติทรัสต์ นอกจากนั้น สำหรับงานวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อ Reverse Mortgage ของผู้สูงอายุ การทราบปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึง และความกังวลของผู้สูงอายุในการใช้สินเชื่อ Reverse Mortgage หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในเรื่องนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ Reverse Mortgage ซึ่งในขณะนี้ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถนำไปปรับปรุงนโยบายและการดำเนินงานของสินเชื่อประเภทนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการจัดการทรัพย์สิน สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ที่อยู่อาสัยมาเพื่อการใช้จ่ายในการดำรงชีพในวัยเกษียณได้ (home equity conversion) ได้หากมีความจำเป็น