เรื่องราวบน “ซองบุหรี่” ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญไม่แพ้ มาตราการปรับขึ้นภาษี

ฉลากภาพหรือคำเตือน” เป็นปัจจัยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักสูบหน้าใหม่ได้เป็นอย่างดี

รวมถึงสร้างความตระหนกและตระหนักในสุขภาพ กระตุ้นให้เกิด “ความพยายามเลิกสูบ

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 6 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่ใช้ “มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี” เช่นนี้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการบริโภคที่จะส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

ควบคู่กับมาตรการด้านภาษี ที่มีผลต่อยอดจำหน่ายในอุตสาหกรรมยาสูบมีแนวโน้มลดลง

ซีรีย์ “โลกในหนึ่งช้อนเกลือ”

อ่านต่อ