คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ

(Active ageing assessment tool)

เครื่องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ โดยสนับสนุนการเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ ในมิติต่างๆ ได้แก่ ด้านร่างกาย โดยการสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ ด้านจิตใจ โดยการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านสังคม โดยการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และด้านความมั่นคง โดยการช่วยเหลือดูแล เป็นต้น

โดยเครื่องมือประเมินนี้ จะช่วยระบุกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีระดับความมีชีวิตชีวาในระดับน้อย หรือค่อนข้างน้อย เป็นต้น และช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน หลังจากการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความมีชีวิตชีวาที่ดีขึ้นในมิติต่างๆ ทั้งนี้ หน่วยงานที่จะได้ประโยชน์ในการนาเครื่องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุไปใช้ในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสุขภาพในพื้นที่ หน่วยงานรัฐและเอกชนที่ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ เป็นต้น