โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การจัดการทรัพย์สินทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุไทย

ภายใต้แผนงานวิจัย การศึกษาการจัดการทรัพย์สินสำหรับผู้สูงอายุไทย

การศึกษานี้ชี้ว่าผู้สูงอายุไม่ได้คิดว่าตนเองถูกเอาเปรียบหรือละเมิดทางด้านทรัพย์สินจากลูกหลานมาก ดังที่เป็นข่าวโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปัญหาทางด้าน selection bias ในการนำเสนอ แต่การศึกษากลับพบว่าผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ยังพึ่งพาผู้ที่ใกล้ชิดในครอบครัว คือคู่สมรสและลูกหลานในการจัดการทรัพย์สิน ดังนั้น นโยบายภาครัฐจึงไม่ควรให้ความสำคัญในการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองหรือออกข้อบังคับต่างๆ เป็นลำดับแรก แต่ควรเน้นการสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลและองค์ความรู้ ในการจัดการทรัพย์สิน เพื่อให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงได้เพื่อช่วยในการจัดการทรัพย์สิน โดยผ่านองค์กรที่มีอยู่ในชุมชน นอกจากนั้น จากการที่สมาชิกในครัวเรือนมีบทบาทสำคัญในการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจการจัดการทรัพย์สินภายในครัวเรือนระหว่างผู้สูงอายุและลูกหลาน (transgenerational wealth management) เป็นเรื่องที่ควรได้รับการศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายและการออกกฎหมายที่เกี่ยวสำหรับผู้สูงอายุต่อไป