ปัจจุบัน เรามักได้ยินคำว่า “เด็กพิเศษ” บ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กออทิสติก ซึ่งพบจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สังคมไทยยังมีความเข้าใจในเรื่องเด็กออทิสติกไม่ถูกต้องนัก โดยเฉพาะกระบวนการดูแลเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งไม่มียารักษาใดสามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ เพราะกระบวนการรักษาที่ดีที่สุด คือ การใช้ “ยาใจ” หรือการเปิดโอกาสให้เด็กได้คืนกลับสู่สังคมด้วยการยอมรับและเข้าใจ

อ่านต่อ