แนวคิดของการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

เอกสารประกอบการนำเสนอในการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์เรื่องโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 3/2563 “นโยบายภาษีที่เหมาะสม : การประเมินผลลัพธ์ของภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล และมาตรการภาษีเกลือและโซเดียมในประเทศไทย”  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  ณ Zoom meeting Online มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  โดย นายณัฐกร อุเทนสุต  ผู้อานวยการสานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต