สาสน์จากประธานเมื่อแรกตั้ง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติตั้งขึ้นด้วยความคาดหมายล่วงหน้า กล่าวคือเมื่อ 3 ทศวรรษที่แล้ว มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ โดย นายแพทย์สก็อต ฮอลสเตท รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้ทุนสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขตั้ง คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ ขณะนั้นคนไทย ได้ร่วมกันคิดสถานภาพขององค์กร ว่าควรอยู่ภายใต้ระบบราชการ หรือเป็นองค์กรอิสระ ทางฝ่ายร็อกกีเฟลเลอร์ ต้องการให้อยู่กับกระทรวงสาธารณสุข แต่คนไทยจำนวนหนึ่ง ซึ่งคิดว่าต่อไป จะไม่ยั่งยืน ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติรองรับไว้ด้วย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น โดย นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิคนแรก และ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นเลขาธิการ

อ่านต่อ
ติดต่อเรา

ผลึกความคิดสู่การจัดการองค์กร

ต้นทางของความคิดในการก่อตั้งมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ในช่วงทศวรรษ 2520 ประเทศไทยต้องเผชิญทั้งปัญหาไฟสงครามคือสงครามเวียดนามและกัมพูชา ปัญหาสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม >

จากผลึกแห่งความคิดสู่การจัดตั้งองค์กร

ประมาณปี พ.ศ. 2530 นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประเวศ วะสี พร้อมกลุ่มแพทย์และนักวิชาการทางด้านสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม >

พร้อมด้วยพลังสมอง แต่พร่องปัจจัยสนับสนุน

ในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2530 มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ซึ่งดำเนินโครงการระบาดวิทยานานาชาติ(International Clinical Epidemiology Network)

อ่านเพิ่มเติม >

ยุคของการรวมตัว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 ยุบคณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ (ในช่วงเวลาต่อเนื่องกับการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับและมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการคนแรก

อ่านเพิ่มเติม >

ความมุ่งมั่นในภารกิจ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ดำเนินการจดทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยกำหนดวัตถุประสงค์สำคัญ ๆ ประกอบด้วย

  • สนับสนุนการประชุมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อยุติในนโยบายสำคัญ ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
  • สนับสนุนให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการใช้วิจัยสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบงานและบริการสาธารณสุข
  • ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้เชี่ยวชาญในด้านเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งในและนอกประเทศ
  • เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณสุขประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติได้มีมติให้ทบทวนและแก้ไขวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการสร้างความรู้ และใช้ความรู้ในการพัฒนาระบบสุขภาพในเรื่องที่มีความสำคัญสูง
  • สนับสนุนให้สังคมและกลุ่มต่าง ๆ ในระบบสุขภาพ ตระหนักและให้ความสำคัญในการใช้ความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และการดำเนินงาน
  • ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่อยู่บนฐานของความรู้ ทั้งในและต่างประเทศ
  • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

โดยมีภารกิจสำคัญในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ การจัดเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในแต่ละเรื่อง โดยใช้องค์ความรู้เป็นตัวกลางในการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายและร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมสร้างและร่วมใช้ประโยชน์จากความรู้

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติชุดปัจจุบัน

นายแพทยสมศักดิ์
ชุณหรัศมิ์
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์
พานิช
รองประธานกรรมการ
คุณนวลอนันต์
ตันติเกตุ
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
ดร.นายแพทย์ยศ
ตีระวัฒนานนท์
กรรมการและเลขาธิการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี
วัลยะเสวี
กรรมการ
นายแพทย์หทัย
ชิตานนท์
กรรมการ
นายแพทย์มรกต
กรเกษม
กรรมการ
นายแพทย์สุวิทย์
วิบุลผลประเสริฐ
กรรมการ
นายแพทย์ชูชัย
ศุภวงศ์
กรรมการ
ดร.สุทธิลักษณ์
สมิตะสิริ
กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์
สุริยะวงศ์ไพศาล
กรรมการ
นายแพทย์ศุภมิตร
ชุณห์สุทธิวัฒน์
กรรมการ
คุณชูสะอาด
กันธรส
กรรมการและเหรัญญิก

จากเลขาธิการคนแรกสู่คนปัจจุบัน

นายแพทย์สงวน
นิตยารัมภ์พงศ์
พ.ศ.2530 – 2536
แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ
ชูประภาวรรณ
พ.ศ. 2536 – 2539
นายแพทย์สุวิทย์
วิบุลผลประเสริฐ
พ.ศ. 2539
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพบูลย์
สุริยะวงศ์ไพศาล
พ.ศ. 2540 – 2542
นายแพทย์สมศักดิ์
ชุณหรัศมิ์
พ.ศ. 2542 – 2557
นายแพทย์ศุภมิตร
ชุณห์สุทธิวัฒน์
พ.ศ. 2557 – 2559
นายแพทย์อัครินทร์
นิมมานนิตย์
พ.ศ. 2560
ดร.นพ.ยศตีระ
วัฒนานนท์
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน