การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์เรื่องโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 3/2563

(Strategic and technical Advisory group on NCDs prevention and control : STAG-NCDs)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ Zoom meeting Online มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “การประเมินผลลัพธ์ของภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล และมาตรการภาษีเกลือและโซเดียมในประเทศไทย” โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน อาทิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข และ สสส. เป็นต้น

ภาษีนอกจากเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการแสวงหารายได้ของรัฐ ภาษียังมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคมรวมถึงการส่งเสริมมาตรการต่างๆ ภาษีควรนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น จากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น ข้อสรุปจากที่ประชุมเห็นว่า หากจะดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดแรงต้านจากภาคอุตสาหกรรม จําเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้าน (1) ข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการ เช่น ข้อมูลด้านผลกระทบต่างๆ ของมาตรการ ผลของภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภค ผลต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ข้อมูลด้านความ ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาอาหาร ข้อมูลประสบการณ์การดําเนินงานในต่างประเทศ และความเหมาะสมใน การปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย (2) การกําหนดกระบวนการทางนโยบายภาษีที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องของขอบเขต รูปแบบ และอัตราภาษี (3) กําหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีให้ชัดเจนว่าเป็นในเพื่อ ประโยชน์ทางสุขภาพของประชาชน (4) มีการกําหนดนโยบายอื่นๆ ควบคู่กับมาตรการภาษี  และ (5)  การสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ และความรอบรู้ด้านสุขภาพจากการบริโภค อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อประชาชนในสังคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> ภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและมาตรการภาษีเกลือและโซเดียม