มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  เป็นเจ้าภาพจัดการฟังบรรยายสำหรับภาคี NCDs ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ภายใต้หัวข้อ Challenges in making evidence-base policy development on NCDs  (ความท้าทายในการพัฒนานโยบายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเด็น NCDs) โดย ศาสตราจารย์ Eric Andrew Finkelstein จาก the Health Services & Systems Research Program ที่ the Duke-NUS Medical School และ the Executive Director of the Lien Centre for Palliative Care.

ซึ่งศาสตราจารย์ Eric Andrew Finkelstein มุ่งเน้นการทำวิจัยในเรื่องของปัจจัยและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การใช้ตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและทางพฤติกรรมซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทางสาธารณสุข  ในการจัดกิจกรรมบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็น NCDs  อันจะเป็นประโยช์ต่อการขับเคลื่อนงาน NCDs ได้ไม่มากก็น้อย