งานวิจัยผู้สูงอายุ

Home//Tag: งานวิจัยผู้สูงอายุ

รายงานการจัดเวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับ และความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ”

2020-12-24T16:52:31+07:00November 20th, 2020|Tags: , , , , , , |

เวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับและความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ”

2020-12-24T16:51:57+07:00November 19th, 2020|Tags: , , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย

2020-11-16T00:33:02+07:00November 14th, 2020|Tags: , , , , , , , |

โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

2020-12-20T23:37:49+07:00November 14th, 2020|Tags: , , , , , , |

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ

2020-11-16T00:31:14+07:00November 13th, 2020|Tags: , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

2020-12-25T00:58:45+07:00August 22nd, 2020|Tags: , , , , , |