งานวิจัยผู้สูงอายุ

Home//Tag: งานวิจัยผู้สูงอายุ

การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

2020-12-20T23:45:15+07:00August 22nd, 2020|Tags: , , , , , |

รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม

2020-12-20T23:46:26+07:00August 22nd, 2020|Tags: , , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การจัดการทรัพย์สินทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุไทย

2020-11-15T17:39:14+07:00August 17th, 2020|Tags: , , , , |