ข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจากการถูกละเมิดโดยกลยุทธ์ทางการตลาดอาหารที่เป็นภัยต่อสุขภาพ

โดย : สมาพันธ์เครือข่าย NCD ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สมาพันธ์เครือข่าย NCD ประเทศไทย  ยื่นหนังสือต่อ  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ สังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และคณะ เพื่อให้มีมาตรการกำกับ ป้องกัน และควบคุมการตลาดและโฆษณาอาหารหวาน มัน เค็มปริมาณสูง ในเด็กและผู้ใหญ่  โดยข้อเสนอสำคัญมี 5 ประการ คือ

  1. เร่งรัดติดตามการปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. …. บรรจุประเด็นการควบคุมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร สร้างสังคมแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเด็ก
  2. พัฒนากลไกร่างกฎหมาย/ระเบียบ เพื่อควบคุมกลยุทธ์ทางการตลาดของอาหารที่เป็นภัยต่อสุขภาพมุ่งเป้าที่เด็ก ที่เผยแพร่ในสื่อใหม่ (new media)
  3. เร่งรัดการออกร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการโฆษณาและการบริการธุรกิจ
  4. ติดตามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการบังคับใช้กฎหมาย
  5. สนับสนุนความร่วมมือทางนโยบายระหว่างกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และองค์กรอื่นที่รับผิดชอบ ในการควบคุมกลยุทธ์ทางการตลาดของอาหารที่เป็นภัยต่อสุขภาพและมุ่งเป้าที่เด็ก
  6. ประสานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการกำหนดมาตรการกำกับการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการกำกับส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชค ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
  7. ขอให้คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน ฯ ตั้งกรรมการทำงานกำกับ ติดตามการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดโดยกลยุทธ์ทางการตลาดอาหารที่เป็นภัยต่อสุขภาพ