บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

โครงการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุไทย ทำการวิเคราะห์การทำงานของภาครัฐในการจัดการที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุไทย พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรวม 19 ข้อ เน้น 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ระบบบริการทางสังคม การเข้าถึงและคุณภาพของที่อยู่อาศัย กลุ่มผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้ตํ่าและยากจน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการอยู่อาศัยร่วมกันของคนหลากหลายวัย และเน้น 5 กลไกสำคัญ ได้แก่ การเสริมพลัง กรอบกฎระเบียบและมาตรฐาน ความร่วมมือระหว่างภาคส่วน การกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล