บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม

โครงการรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม ศึกษาปัจจัยทางด้านประชากร สุขภาพ การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงศึกษาทัศนคติของผู้สูงอายุ ที่นำไปสู่การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง ใช้ข้อมูลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย และการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพื่อจัดบริการและสวัสดิการในการสนับสนุนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในเขตเมืองต่อไป