โซเดียม สำคัญ ฉะไหน ?

โซเดียม เป็นแร่ธาตุสำคัญในการทำหน้าที่ปรับสมดุลน้ำ ของเหลว และความดันโลหิตให้ร่างกาย ร่างกายจะได้รับโซเดียมผ่านการบริโภคอาหาร แต่หากมีปริมาณโซเดียมในร่างกายจำนวนมากและขับออกไม่ทันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ระดับความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases) หรือโรค NCDs เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ซึ่งโรค NCDs เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรโลกมากถึง 39.5 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรที่เสียชีวิตทั้งหมด