ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาครัฐกําหนดให้ “การพนัน” เป็น “สิ่งผิดกฎหมาย” ที่รัฐต้องดําเนินการปราบปราม แต่ไม่ว่าจะสูญเสียงบประมาณหรือจํานวนทรัพยากรบุคคลไปมากเพียงใด คนไทยยังคงเล่นการพนันและเสี่ยงต่อการตกเป็นทาสการพนันด้วยกันทั้งสิ้น
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเองมีจํานวนไม่น้อยที่ติดการพนัน ยืนยันได้จากผลสํารวจของหลายสถาบัน ที่ชี้ตรงกันว่า เวลานี้ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นทาสการพนันมากเป็นหลักล้านคน