บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงการสถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย:การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำรวจระดับประเทศ

การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการทำงานของผู้สูงอายุไทยจากการสำรวจระดับประเทศ พบผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานมีประมาณ 1 ใน 3 ช่วงอายุที่ทำงานสูงที่สุดคือ 60 – 64 ปี แนวโน้มการทำงานของผู้สูงอายุปี 2547-2562 ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงงานนอกระบบถึงเกือบร้อยละ 90 มาโดยตลอด การทำงานภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ภาคบริการและการค้าสูงขึ้น สาเหตุการหยุดทำงานจากการเกษียณอายุและต้องการพักผ่อนเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานและได้ทำงานมีสัดส่วนลดลง การพึ่งพิงรายได้ของผู้สูงอายุจากเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น

แผนที่ภูมิศาสตร์ สามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Power Bi

คลิกลิงค์ >> https://bit.ly/37clvWy