รายงานฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานเวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับ และความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย ประกอบด้วย การวิจัยเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีบทบาทด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้/ผลิตภาพผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การวิจัยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางสื่อสาร แหล่งข้อมูล และองค์ความรู้ต่าง ๆ การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุมุ่งสู่ Healthy and Active Aging เพื่อดำรงไว้ซึ่งสมรรถนะในการดำรงชีวิตอย่างอิสระ และการวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงวัย รวมทั้งสร้างการเชื่อมโยงนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น อันจะนำไปสู่แนวทางการสร้างนโยบายต่างๆ