จัดการปัจจัยเสี่ยง

Home//Tag: จัดการปัจจัยเสี่ยง

พลวัตของข้อโต้แย้งและหลักฐานทางวิชาการของการศึกษาอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

2020-11-14T14:27:54+07:00July 20th, 2020|Tags: , , , , , , , |

นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและโภชนาการที่ดีของเด็กในโรงเรียน

2020-11-14T11:12:23+07:00July 10th, 2020|Tags: , , , , , , , , , |

ข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชนฯ เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจากกลยุทธ์ทางการตลาดอาหาร

2020-11-13T22:57:46+07:00June 10th, 2020|Tags: , , , , , , , , , |