ระบบอาหารในเมือง : กรณีศึกษาใน กทม. และขอนแก่น

เอกสารประกอบการนำเสนอในการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์เรื่องโรคไม่ติดต่อ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เรื่อง สรุปผลการศึกษาบางประเด็นจากรายงานวิจัยเรื่อง Food System in Thai Cities: A Focus on Bangkok and Khon Kaen. FAO-World Bank Project.  โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ดังภาพตัวอย่างเอกสาร