ผู้สูงอายุ

Home//Tag: ผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินภาวะ Active ageing สำหรับผู้สูงอายุไทย

2020-12-20T23:38:34+07:00November 13th, 2020|Tags: , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย

2020-12-25T00:46:12+07:00October 24th, 2020|Tags: , , , , , |

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย

2020-12-20T23:36:54+07:00October 24th, 2020|Tags: , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

2020-12-25T00:58:45+07:00August 22nd, 2020|Tags: , , , , , |

การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

2020-12-20T23:45:15+07:00August 22nd, 2020|Tags: , , , , , |