ความเป็นมา
โครงการ “Stakeholders collaboration to advocate road accidents prevention and road safety promotion policies for children and youth groups”
 
ระยะเวลา 18 เดือน  (1 มิถุนายน  2561 -  30 พฤศจิกายน 2562)

 
วัตถุประสงค์
1.การสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Coalition Group)ใน การทำงานเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพเรื่องหมวกกันน็อคกับความเร็วเพื่อลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชน

กระบวนการ
1.กำหนดและทบทวนประสานสมาชิกวงผลักดันนโยบาย
2.ทบทวนสถานการณ์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์
3.การประชุมวงผลักดันนโยบาย 6 ครั้ง
4.แลกเปลี่ยนบทเรียนพื้นที่เด่น 4พื้นที่
5.เวทีสื่อสารสาธารณะ  

หน่วยงานภาคี
ภาคประชาสังคม: 
1)  มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 
2) THAIROAD 
3) AIP 
4) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยในเด็ก

องค์กรระหว่างประเทศ:  GRSP , GHAI
สื่อ: INTERNEWS
ภาครัฐ: ได้แก่   

ด้านนโยบายถนนปลอดภัย :
1) กรมการขนส่งทางบก 
2)  กรม ปภ.
3) สตช.
4) กรมควบคุมโรค 
5) สสส.
 
ด้านเด็กและเยาวชน :
1) กระทรวงศึกษาธิการ
2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

วัตถุประสงค์
2.เสริมศักยภาพตำรวจจราจรในการบังคับใช้กฎหมาย (หมวกกันน็อค และ ความเร็ว) 

กระบวนการ
1.เสริมศักยภาพตำรวจจราจร โดยการปรับเปลี่ยน mindset และ จัดการความรู้
2.ลงพื้นที่หา Best practices 
3.พัฒนาข้อเสนอนโยบาย
4.ผลักดันประเด็นเรื่องหมวกกันน็อคและความเร็วให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ สตช.


หน่วยงานภาคี
1. กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. กองแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
close-link