โรคไม่ติดต่อ

หน้าแรก/งานของเรา/โรคไม่ติดต่อ
ความเป็นมา
การพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มสช. ดำเนินโครงการโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อป้องกัน/ลดการป่วยและการตายโดยสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อ  ด้วยการทำงานเชื่อมโยงภาคีนโยบายและวิชาการ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม  บนฐานความรู้และข้อมูล  เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายร่วมเชิงยุทธศาสตร์  ตลอดจนแนวทางการทำงานเสริมพลังของภาคีทุกฝ่าย  และผลักดันงานให้บรรลุเป้าหมายการป้องกันโรคไม่ติดต่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับ 9 เป้าหมายระดับโลกในการควบคุมปัญหา NCDs ภายในปี 2568  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อของโครงการฯ ได้แก่
  1. ทบทวนความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดกระบวนการเพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
  2. กระตุ้นการเชื่อมโยงและสร้างเป้าหมายร่วมเชิงยุทธศาสตร์ และให้ภาคีเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกัน  เพื่อวางแนวทางและกำหนดบทบาทของแต่ละภาคีในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  3. เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และบทบาทการทำงานตามเป้าหมาย สื่อสารให้ภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงสาธารณะได้รับทราบ

โดยโครงการฯ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2562
close-link