Our Works

Home/Our Works/

โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินภาวะ Active ageing สำหรับผู้สูงอายุไทย

2020-12-20T23:38:34+07:00November 13th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |

ความเค็มอัดกระป๋อง บททดสอบสุขภาพหลังโควิด-19

2020-11-16T00:21:56+07:00October 25th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย

2020-12-25T00:46:12+07:00October 24th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย

2020-12-20T23:36:54+07:00October 24th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |

ข้างหลังภาพ (เวอร์ชั่นคำเตือนบนซองบุหรี่)

2020-10-15T09:00:43+07:00October 14th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , , |